လုပ်ငန်းခွင် ပြဿာနာရပ်များဖြေရှင်းခြင်းဆိုင်ရာ အဆင့်မျာ

5 October 2022

ပြဿာနာရပ်များသတ်မှတ်ခြင်း

ပြဿာနာရပ်များ၏ အခြေအနေနှင့် အရင်းအမြစ်များကို ခြုံငုံသုံးသပ်လေ့လာပြီး ပြဿာနာအရင်းအမြစ်များ ကို တတ်နိုင်သမျှဖော်ထုတ်ရှာဖွေရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အခြေအနေရပ်တခုတည်းတွင်ပင် ပြဿာနာရပ်များစွာရှိနေ နိုင်ပါသည်။ ကြုံ့တွေ့ရသည့် ပြဿာနာအရင်းအခံများကို ဖော်ထုတ်သုံးသပ်ပြီး နည်းလမ်းများကြိုတင်ကြံဆ သင့်ပါသည်။ ပြဿာနာရပ်များကြောင့် ထိခိုက်နစ်နာနိုင်သည့် လူများအနေဖြင့်လည်း မည့်သည့်နည်လမ်းဖြင့် တုံ့ပြန်ရမည်ကိုကြိုတင်စဥ်းစားထားရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်ကြိုတင်လေ့လာတွေ့ရှိထားသည့်အတိုင်းအောက်ပါအဆင့်များကို လုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။

၁။ ထင်မြင်ချက်များမှ အချက်အလက်များဖော်ထုတ်ခြင်း
၂။ ပြဿာနာရပ်အဆင့်အလိုက် ဖြေရှင်းခြင်း
၃။ ကုမ္ပဏီ၏မှုဝါဒစည်းကမ်းများပြန်လည်ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း
၄။ စပ်ဆိုင်သည့် အဖွဲ့ဝင်များအားလုံးနှင့် ညှိနှိုင်းခြင်း
၅။ ပြဿာနာရပ်ဖြေရှင်းပြီးမြောက်နိုင်မည့် ကာလအတိုင်းအတာကို ကြိုတင်တွက်ဆခြင်း
၆။ ပြဿာနာရပ်ဖြေရှင်းရာတွင် လိုအပ်မည့် သတင်းအချက်အလက် များအားလုံးကို ဖြန့်‌ဝေထားခြင်း