စိတ်ပိုင်းဆိုင်းရာ ကျဆင်းမှုကြုံတွေ့ဆုံရချိန် လုပ်ဆောင်သင့်သည့် အချက်များ (၂)

12 October 2022

ယခင်လုပ်ဆောင်ပြီးခဲ့သည့် အရာများ အစဥ်လိုက်ပြန်လည် သုံးသပ်ခြင်း

တစုံတရာကိုပြီးမြောက်အောင်မြင်အောင် လုပ်ဆောင်ခြင်းမှ ပြန်လည်ရရှိမည့် အကျိုးကျေးဇူးများကို ရေးမှတ် ထားပြီး ဥပမာအားဖြင့် ပိုမိုကောင်းအောင် ပုံဖော်လာခြင်း သို့မဟုတ် ဝင်ငွေပိုမိုရရှိလာခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ သင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျဆင်း နည်းပါလားသောအခါများတွင် ယခင်ပြုလုပ်ပြီးသည်များမှ ဆွဲထုတ်ပြီး ပြန်လုပ်သုံး သပ်ခြင်းများကို ပြုလုပ်ရမည်။ သို့မဟုတ် သင့်နေစဥ် မြင်သာသောနေရာများတွင် ထားပြီးသင့်အိမ်မက် ပြီးမြောက် အောင်မြင်မှုသို့ မည်ရွေ့မည်မျှရောက်နေသည်ကို နေ့စဥ် မြင်တွေ့အောင်ပြုလုပ်ထားခြင်းမျိုးဖြစ် သည်။ ထိုကဲ့သို့လုပ်ဆောင်ခြင်းမှာ သင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတက်ကြွမှုအတွက် စေ့ဆော်နိုင်သည့် ထိရောက်သော စွမ်းအားတခုလည်းဖြစ်သည်။

မလုပ်ဆောင်ရသေးသည်များကိုလည်း အစဥ်လိုက်ရေးမှတ်ထားပါ

ယခင်လုပ်ဆောင်ပြီးသည်များနှင့် ဆက်လက်မလုပ်ဆောင်ရသေးသည့် အစဥ်လိုက်စာရင်းများကို ပေါင်းစပ်ပြီး ပိုမိုပြီးမြောက်အောင်မြင်ရမည့် အရာများကို ပြောင်းလဲစတင်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်လည်း သင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တက်ကြွစေမှု များပိုမိုဖြစ်လာစေပါသည်။ သင့်ကိုယ်တိုင်တို အောက်ပါမေးခွန်းများမေးမြန်းပေးပါ။
နောက်လာမည့် အချိန် (၅) နှစ်အတွင်း ကိုယ်ပိုင်ဘဝကို ရည်မှန်းပြီး လက်ရှိရှိနေသည့် လမ်းကြောင်းအပေါ်တွင် မပြောင်းလဲဘဲ ဆက်လက်ရှိနေပါသလား?
သင့်ကိုယ်ပိုင်ဘဝအပြင် သင်နှင့် သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိသူများကိုပါ မည်ကဲ့သို့ပိုမို ဆိုးဝါးလာစေပါသနည်း? သင့်၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို အနုတ်သဘောဆောင်သည့် အကျိုးဆက်များအားလုံး စိတ်ထဲတွင်မထားပဲ ရှင်းလင်းဖယ် ရှားပြီး အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်သည့် အရာများဖြင့် ပြောင်းလဲ အစားထိုးတွေးမြင်သင့်ပါသည်။