လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ပြဿာနာရပ်များဖြေရှင်းခြင်း

3 October 2022

အလုပ်ခွင် ရုံးတွင်းရင်ဆိုင်ရသည့် ပြဿာနာရပ်များဖြေရှင်းနိုင်မှုစွမ်းရည် အလွယ်တကူ‌လျော့မတွက်သင့်‌ပေ။ မည်သည့်အလုပ်ခွင် မည့်သည့်နေရာတွင် တာဝန်ယူရသည်ဖြစ်စေ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမည် ပြဿာရပ်များရှိနေ ပြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများလည်းလုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။ အလုပ်ခွင်အစပြု ဝင်ရောက်သည့်အဆင့်မှ ရာထူး အမြင့်ပိုင်းရောက်သည့်တိုင် ကြုံတွေ့ရမည်စိန်ခေါ်မှုများ ပြဿာနာရပ်များမှာ အလွယ်တကူ ဂူဂဲလ်မှ တဆင့်အကူ အညီရယူ အဖြေရှာနိုင်သည်မဟုတ်ပါ။ အပြောင်းအလဲများလျင်မြန်ခြင်း၊ အဆုံးသတ်လုပ်ဆောင်ပေးရမည့် အချိန်အကန့်အသတ်များရှိနေခြင်းနှင့် ရှုပ်ထွေးစိန်ခေါ်မှုများပြားသည့် စီးပွားလုပ်ငန်းများအတွက် သင့်လျော် သည့် ပြဿာနာရပ်များဖြေရှင်းနိုင်မှု အရည်အချင်းရှိသော ဝန်ထမ်းများကိုသာ လုပ်ငန်းအများစုက ငှားရမ်းခန့် အပ်လိုကြသည်။
လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရမည့် ပြဿာနာရပ်များ ဆိုတာဘာလဲ? ယင်းပြဿာနာရပ်များသည် အလုပ် ပြီးမြောက်၍ လုပ်ငန်းအောင်မြင်စေရေးအတွက် ဘယ်လိုအခန်းကဏ္ဏအဖြစ်ပါဝင်ပါသနည်း? အရေးကြီး ဝန်ထမ်း ခန်အပ်ခြင်းမပြုမီ ခန့်နပ်ခံရမည့် ဝန်ထမ်းလောင်း၏ စွမ်းရည်များကို သေချာစွာစိစစ်သုံးသပ်နိုင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ပြဿာနာရပ်များ ဖြေရှင်းနိုင်သည့် စွမ်းရည်များ-

1. နားထောင်ခြင်း
2. ခြုံငုံသုံးသပ်လေ့လာခြင်း
3. စိတ်ကူးသစ်များတီထွင်းကြံဆနိုင်ခြင်း
4. ဆက်သွယ်ဆက်ဆံခြင်း
5. ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်နိုင်ခြင်း
6. အတူတကွ ပူးပေါင်းဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း

စသောအချက်များနှင့် ဆက်စပ်သည့် အရည်အချင်းမြှင့်တင်သည့် သင်တန်းများတက်ရောက်ခြင်း လက်တွေ့ အသုံးချဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အချိန်နှင့်တပြးညီကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင် ကြိုတင်လေ့လာပြင်ဆင်သင့်ပါသည်။