ရုံးခန်းအပြင်အဆောက်အအုံနှင့် ရုံးတွင်းစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် သက်‌ရောက်မှု

7 September 2022

လုပ်ငန်းခွင်ရုံးခန်း အပြင်အဆင်ရုံးတွင်စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းမှု ဖြေရှင်းရေးအတွက် အရေးပါကြောင်းလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အောက်တွင် လုပ်ငန်းရှင်များ အဓိကဖြေရှင်းရမည့်နယ်ပယ် ၄ ခုရှိနေကြောင်း ဖော်ပြလိုက်ပါ သည်။၂၀၀၈ ခုနှစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးအကြပ်အတည်း ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်းတွင် UK နိုင်ငံရှိ စီးပွားရေး အဖွဲ့အစည်းများတွင် လုပ်ငန်းခွင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းမှုတို့မှ စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ မြင့်တက်လာခဲ့ သည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်ပြုလုပ်ပြီး ၂၀၁၈ အောက်တိုဘာလတွင် ပြုလုပ်သော အလုပ်အကိုင်အရည်အချင်း စစ်တမ်းဖော်ပြချက်တွင် UK နိုင်ငံ၏ အလုပ်သမားဝန်ထမ်းအများစုမှာ သာမန်ထက်ပိုမိုပြင်းထန်စွာ ကြာရှည်စွာ မြန်ဆန်စွာဖြင့်လုပ်ဆောင်ကြသော်လည်း ထုတ်လုပ်မှု ပမာဏမှာ ကျဆင်းလျက်ရှိသေးကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။

အလုပ်ခွင်ရုံးခန်းအပြင်အဆင်မှာ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းမှုကို အဓိက ဖြစ်စေပြီး ခြုံငုံ သုံးသပ်သည့် အချက်များက ဖော်ပြကြသည်။အောက်ဖော်ပြချက်များက သင့်လုပ်ငန်းနှင့် ဝန်ထမ်းများစွမ်း ဆောင်ရည် ထုတ်လုပ်မှုတို့ကို တိုးတက်စေပါသည်။

၁။ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်နေရာ သီးသန့်ဖန်တီးပေးခြင်း
၂။ လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေတို့အလိုက် တိုးတက်မှု
၃။ အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ
၄။ လုပ်ငန်းခွင် အမျိုးအစားအလိုက် သင့်တော်သည့် နေရာများဖန်တီးပေးခြင်း
စသောအချက်တို့ကို ဖန်တီးပေးရန် လိုအပ်ပြီး ဖော်ပြပါအချက်တို့ကို ဖန်တီးပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။