အလုပ်သမားထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းအား အပေါ်တွင် သက်ရောက်နိုင်သည့် အချက်မျာ

19 September 2022

ကုမ္ပဏီကြီးသည် ဖြစ်စေ သေးငယ်သည်ဖြစ်စေ အလုပ်ခွင်အလုပ်သမားများ၏ လုပ်အား ထုတ်နိုင်မှုစွမ်းများ ကိုတိုးတက်စေရန် သက်ရောက်နိုင်သည့် အချက်များနှင့် စိန်ခေါ်မှုများရှိနေသည်။ ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းပကားအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်စေသည့် အချက်များစွာရှိသည့်အနက် အ‌ရေးပါသည့် အချက်များကို ထုတ်ဖော်တင်ပြလိုက် ပါသည်။

စွမ်းရည်နှင့် စိတ်နေသဘောထား

မည်သည့်နယ်ပယ်တွင် ကျင်လည်လုပ်ကိုင်နေသည့် ဝန်ထမ်းဖြစ်စေ လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းစီတိုင်းတွင်ရှိသည့် စွမ်းရည်နှင့် စိတ်နေသဘောထားမှာ အလုပ်ခွင်ထုတ်လုပ်နိုင်မှုတိုးတက်ရေးကို အဆုံးအဖြတ်ပေး အရေးပါသည့် အကြောင်းအရာများရှိနေပါသည်။ ဖော်ပြပါ အချက် ၂ ခုလုံးကို အောင်မြင်စွာစီမံနိုင်ရန်မှာ အရေးပါပြီး ဒုတိယအ ချက်မှာ ပူးတွဲ လုပ်ကိုင်ကြသည့် အခြားသူများ၏ သဘောထားနှင့် ပြင်ပအနေအထားများကလည်း အောင်မြင်မှု အနေအထားများကို အပြောင်းအလဲဖြစ်စေပြီး အလုပ်ဖိအားများအပေါ် လက်ခံနိုင်သည့် အနေအထား လုပ်ငန်းခွင် တည်နေရာ ပတ်ဝန်းကျင်၊ တာဝန်ယူ တာဝန်ခံရသည့် ရာထူး အဆင့်အတန်းများနှင့် လုပ်ငန်းခွင် လုပ်ငန်းလည်ပတ်သည့် လုပ်ငန်းစဥ်အဆင့်ဆင့် စသည့် အချက်များစွာကလည်း သက်ရောက်မှု ရှိနိုင်ပါသည်။

လုပ်ငန်းခွင်သုံးအထောက်အကူပြူ ပစ္စည်းများ အရင်းအမြစ်များလုံလောက်စွာထောက်ပံ့ထားနိုင်ခြင်းမရှိပါက လုပ်သားဝန်ထမ်းများ၏ အလုပ်ခွင် အောင်မြင်နိုင်မှုကို သက်ရောက်စေပါသည်။ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရသည့် လုပ်ငန်းခွင် ရာထူးအဆင့်အတန်းများအလိုက် လုံလောက်သည့် အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ သင်တန်းများ နည်းပေးလမ်းပြမှုများက တာဝန်ယူရသည့် ကဏ္ဏအလိုက်တိုးတက်မှုကို အောင်မြင်စေရန်လည်း အထောက်အကူ ပေးပါသည်။