အလုပ်သမားထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းအား အပေါ်တွင် သက်ရောက်နိုင်သည့် အချက်များ

20 September 2022

ကုမ္ပဏီကြီးသည် ဖြစ်စေ သေးငယ်သည်ဖြစ်စေ အလုပ်ခွင်အလုပ်သမားများ၏ လုပ်အား ထုတ်နိုင်မှုစွမ်းများ ကိုတိုးတက်စေရန် သက်ရောက်နိုင်သည့် အချက်များနှင့် စိန်ခေါ်မှုများရှိနေသည်။

၁။ ပွင့်လင်းမြင်သာ ဖော်ရွေနွေးထွေးမှုမရှိသည့် ဆက်ဆံရေးများရှိနေခြင်း
၂။ ရှင်းလင်းတိကျသည့် လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်လမ်းပြမြေပုံ မရှိခြင်း
၃။ ရည်ရွက်ချက် ရည်မှန်းသည့်ပန်းတိုင်များကို အသိပေးအတိုင်းအတာ
၄။ ထိရောက်သောလုပ်ငန်းတာဝန်ပြီးမြောက်အောင်မြင်မှု
၅။ ကုမ္ပဏီလိုအပ်ချက်များနှင့် အံ့ဝင်ခွင်ကျဖြစ်သောခေါင်းဆောင်မှု
စသောအချက်များပေါ်တွင် ဦးတည်စဥ်းစားပြီး အချက်များကိုလည်း လုပ်ငန်းအောင်မြင်ရေး စိန်ခေါ်ချက်များ အဖြစ်ထည့်သွင်းစဥ်းစားသင့်ပါသည်။