ဝန်ထမ်းများ၏ ခံစားခွင့် အခွင့်အရေးများအရေးပါမှု

21 September 2022

ဝန်ထမ်းများပျော်ရွင်မှုနှင့် အရည်အချင်းကောင်းများကို ထိန်းသိမ်းထားရန်မှာ မည်သည့်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် မဆိုအလုံးစုံလွှမ်းခြုံသည့် ခံစားခွင့်အခွင့်အရေးကောင်းများကို ထောက်ပံ့ပေးထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဝန်ထမ်းများအားလုံး၏ ခံစားခွင့်အခွင့်အရေးကောင်းများ ဘာကြောင့် အရေးပါသလဲဆိုသည်နှင့် မည်သည့် ခံစား ခွင့်များရရှိနိုင်ရန် ရှာဖွေလျှောက်ထားကြသနည်းဆိုသည်ကို နားလည်သိရှိနိုင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းရှင် များအနေဖြင့်ဝန်ထမ်းအခွင့်အရေးနှင့် ခံစားခွင့်များကို ထည့်သွင်းစဥ်းစားရာမှာ လျော့ပေါ့ စဥ်းစဥ်းစားခြင်း မပြု သင့်ပါ။ ဝန်ထမ်းအခွင့်အရေးနှင့် ခံစားခွင့်များမှာ ဘာကြောင့်အရေးပါသနည်းဆိုသည့် မေးခွန်းအတွက် အဖြေ မှာ ရိုးရှင်းပြီး ၄င်းတို့၏ဝန်အားနှင့် တုန့်ပြန်ပေးဆပ်သည့် အပေါ် ချီးမြောက်ခံစားလိုသည်မှာ ရိုးရှင်းလှပြီး လျော့ပေါ့စဥ်းစားရန်မသင့်သည့် ကိစ္စရပ်တခုလည်းဖြစ်ပါသည်။ လျော်ညီကောင်းမွန်သည့် ချီးမြောက်မှုမှာ မည့်သည့်ဝန်ထမ်းများပင်ဖြစ်စေ လိုချင်တပ်မက်ကြသည့် ‌ဆန္ဒဖြစ်သည့် အလျောက်မှန်ကန်ကောင်းမွန်သည့် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်နည်းလမ်းများ၊ ရာထူးတာဝန်အလိုက်မှန်ကန်ကောင်းမွန်သည့် ခံစားခွင့် အခွင့်အရေး အစီမံ များကသာ မိမိလုပ်ငန်းများအောင်မြင်ရေးကို အထူးပံ့ပိုးနိုင်ဖြစ်ပါကြောင်း ဆက်လက်ဖော်ပြသွားပါမည်။