အခြေအနေအလိုက် ခေါင်းဆောင်တွေ ဘာလုပ်ကြသလဲ။

30 September 2022

အခြေအနေအလိုက် ဦးဆောင်မှုပုံစံကို အကောင်အထည်ဖော်သည့်ခေါင်းဆောင်သည် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို အကဲဖြတ်ပြီး အဖွဲ့အစည်း၏ သီးခြားလိုအပ်ချက်များကို ပြည့်မီစေရန် ဦးဆောင်လမ်းပြမှုနည်းလမ်းကို ချိန်ညှိမည်ဖြစ်သည်။ အခြေအနေအလိုက် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးသည် ၎င်းတို့၏ခေါင်းဆောင်မှုတွင် လိုက်လျောညီထွေရှိမှုကို ဖော်ဆောင်ပြီး အသင့်လျော်ဆုံးနှင့် အောင်မြင်သောနည်းလမ်းဖြင့် ဦးဆောင်နေကြောင်း သေချာစေရန် အခြေအနေကို ပုံမှန်အကဲဖြတ်သည်။

လုပ်ငန်းခွင်တွင် အခြေအနေအလိုက် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးမှ သရုပ်ဖော်ခြင်း သို့မဟုတ် သရုပ်ဖော်နိုင်စွမ်းရှိသည့် ဘုံစရိုက်များ ပါဝင်သည်။

• ဦးတည်ချက်။ အချို့သော အဖွဲ့အစည်းများသည် အောင်မြင်မှုရရှိရန် မြင့်မားသော ဦးတည်ချက်တစ်ခု လိုအပ်သည်။ အခြေအနေအလိုက် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးသည် လမ်းညွှန်ချက်ပေးခြင်းနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ကြီးကြပ်မှုပေးရာတွင် ထိရောက်မှုရှိသည်။

• လိုက်လျောညီထွေရှိခြင်း။ အခြေအနေအလိုက် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးသည် လက်ရှိအခြေအနေနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် ၎င်းတို့၏ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံကို အဆက်မပြတ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲနေသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် ပုံမှန်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။

• ပူးပေါင်းပါဝင်မှုကို အားပေးပါ။ အခြေအနေဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်များသည် ဆုံးဖြတ်ချက်များတွင်ပါဝင်မှုကို မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် အဖွဲ့၀င်များကို ပိုမိုအားကိုးလာစေရန် အားပေးလေ့ရှိသည်။

• လွှဲအပ်ခြင်း။ အောင်မြင်သော အခြေအနေရှိသော ခေါင်းဆောင်သည် အမှီအခိုကင်းစွာ လုပ်ကိုင်နိုင်သော အဖွဲ့၀င်များထံ တာဝန်များကို လွှဲအပ်နိုင်ရမည်။ ခေါင်းဆောင်၏အဖွဲ့သည် ခေါင်းဆောင်၏လမ်းညွှန်မှုအောက်တွင် ပိုမိုရင့်ကျက်လာတတ်သည်။

• ပုံမှန်လေ့ကျင့်ပေးခြင်း။ အခြေအနေအလိုက် ခေါင်းဆောင်များသည် ၎င်းတို့၏အဖွဲ့အား ကြီးထွားမှုနှင့် လွတ်လပ်မှုကိုအားပေးရန်အတွက် မကြာခဏဆိုသလို နည်းပြနိုင်ရန်လိုအပ်သည်။

• ရိုးသားမှု။ အခြေအနေအလိုက် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးသည် အခြေအနေတစ်ခုနှင့်ပတ်သက်၍ ရိုးသားပြီး ခေါင်းဆောင်မှုအပေါ် အသာစီးရဆုံးနည်းလမ်းဖြင့် ဦးဆောင်မည့်အစား ၎င်းနှင့်ကိုက်ညီစေရန် ၎င်းတို့၏ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရမည်ဖြစ်သည်။

စစ်မှန်သော ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးသည် ၎င်းတို့၏အဖွဲ့ကို အောင်မြင်စွာအကဲဖြတ်နိုင်ပြီး အခြေအနေတစ်ခုစီတွင် အဖွဲ့၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန် အမျိုးမျိုးသောခေါင်းဆောင်မှုပုံစံများကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည်။