ခေါင်းဆောင်နှင့် မန်နေဂျာ ခြားနားမှု

9 August 2022

များစွားသောစိတ်ကူးကြံဆမှုများအပေါ် ဦးဆောင်စီမံအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အသင်းဖွဲ့ကောင်းတခုကို ဦးဆောင်စီမံ တတ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ သင်ဖွဲ့စွမ်းရည် တန်ဖိုးများဖန်တီးခြင်းနှင့် တန်ဖိုးများပေါ်ရေတွက်ဆန်းစစ်ခြင်း

၁။ မိမိအောင်မြင်အောင်ပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည် အသင်းဖွဲ့စွမ်းရည်အပေါ်တွင် ဆန်းစစ်သုံးသပ်ခြင်း
၂။ အသင်းဖွဲ့စွမ်းရည်းတိုးတက်စေရန် ပုဂ္ဂိုလ် တဦးချင်းစီ၏ အရည်အချင်းများ အရည်အသွေးများကို မြှင့်တင်ပေးပါ
၃။ ရည်မှန်းထားသည့် အသင်းဖွဲ့ပန်းတိုင်များအပေါ် ထပ်တလဲလဲ အသိပေးပါ
၄။ လွမ်းမိုးသက်ရောက်သည့် အတိုင်းအတာနယ်ပယ်အကျယ်အဝန်းပေါ်တွင် သုံးသပ်လေ့လာပါ
၅။ ခေါင်းဆောင်ကောင်းများဖြစ်လာစေရန် သတ်မှတ် နယ်ပယ်များကို လွတ်လပ်စွာ ဆုံးဖြတ်လုပ်ဆောင်ခွင့် ပေးပါ
၆။ သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်မန်နေဂျာများနှင့် ကျွမ်းကျင်သူများ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး ခေါင်းဆောင်များနှင့် ညှိနှိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ
စသည့်ဖော်ပြပါအချက်များအပေါ်တွင် ခေါင်းဆောင်ကောင်းများနှင့် မန်နေဂျာကောင်းများ အဖြစ် လေ့ကျင့်လုပ်ဆောင်ပါ