ကုမ္ပဏီငယ်များ၏ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ မူဘောင် ! ! !

22 August 2022

ကုမ္ပဏီငယ်များအားလုံးတွင် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာမူဘောင်ရှိရမည်မှာ သမရိုးကျတခုဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းကြီးဖြစ်စေ ငယ်သည်ဖြစ်စေ မဖြစ်မနေချမှတ်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ အသေးဆုံးနှင့် အသက်သာဆုံးဖြစ်စေရန် လုပ်ငန်းငယ် များကို ပိုင်ဆိုင်သည့်ပိုင်ရှင်များအနေဖြင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ မူဘောင်ချမှတ်ရာတွင် မလိုအပ်သည်များကို အကြမ်းဖျဥ်းချမှတ်သည့် အချိန်၌ပင် ဖယ်ထုတ်ထားကြသည်။ လုပ်ငန်းငယ်များအနေဖြင့်ပုံမှန် အဖွဲ့ အစည်း ဆိုင်ရာမူဘောင်မရှိဘဲ လည်ပတ်လုပ်ကိုင်နိုင်သော်ငြားလည်း ကုမ္ပဏီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားလုံးမှာ တဖြည်းဖြည်းနှင့်လုပ်ငန်းများ မကြီးမားမကျယ်ပြန့်သေးမီအချိန်တွင် နေရာတခုရှိမနေပါက လုပ်အားများ စုစည်း လာစေရန်နှင့် ဝေဝါးခြင်းမျိုးဖြစ်လာစေပါသည်။

အ‌ရေးပါမှု

ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းတခုတွင် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာမူဘောင်များ ချမှတ်ထားရှိခြင်းအားဖြင့် ရာထူးအဆင့်တိုင်းတွင် သတင်းအချက်အလက် စီးဆင်းမှု၊ မန်နေဂျာများဝန်ထမ်းများအကြား အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းနည်းလမ်း စသည့် လမ်းညွှန်ချက်များကို ရှင်းလင်းသိသာစေပါသည်။

လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချမှတ်ထား အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ မူဘောင် ကောင်းများကသာ မည်သူ့ထံသို့ ဝန်ထမ်းအနေဖြင့် တင်ပြ အကြံပြုချက်တောင်းခံလမ်းညွှန်ရမည်၊ ဝင်ငွေ များ တိုးတက်စေရေးနှင့် ရာနူန်းတခုထိလစာစရိတ်တို့ လျော့ချနိုင်ရေးတို့ကို ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။

လုပ်ငန်းငယ်တခုအနေဖြင့် ပုံမှန်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာမှုဘောင်ကို နေရာတခုတည်း အကျိုးကျေးဇူးများရနိုင်ပါ သည်။ အဖွဲ့အစည်း၏ မည်သည့်အဆင့်တွင်မဆို ရှင်းလင်းတိကျသည့် အစီရင်ခံတင်ပြမှုပုံစံသတ်မှတ်ထားခြင်း မရှိပါကများစွာသောဝန်ထမ်းများကို ရှုပ်ထွေးမထိရောက်ခြင်းများကို ဖြစ်စေပါသည်။

သင့်ကုမ္ပဏီသည် အလတ် အလယ်တန်းစားမှ ကုမ္ပဏီကြီးတခုဖြစ်လာပါက ပုံမှန်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာမူဘောင်သည် ပိုမိုအရေးကြီးပါသည်။ နိုင်ငံစုံကော်ပိုးရေးရှင်းကြီးများမှာ လုပ်ငန်းငယ်များမှသည် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်များ၏ အတွင်းပိုင်းသို့ ချဲ့ထွင်သော ပုံစံကိုသာ အားထားကြသည်ကို မကြာမကြာတွေ့ရလေ့ရှိသည်။