အဖွဲ့အစည်းတည်ဆောက်မှုကောင်းတခု၏ အရေးပါမှု ! ! !

23 August 2022

လုပ်ငန်းများအနေဖြင့် အကျိုးအမြတ်ကောင်း တိုးတက်မှုရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းတည်ဆောက်မှုကောင်း တခုလိုအပ်ပြီး တနည်းအားဖြင့် ထိုသို့အောင်မြင်လာစေရန် ဘက်ပေါင်းစုံမှ လိုအပ်သမျှသောအရင်းအမြစ် ကောင်းများကို အသုံးချတတ်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ လုပ်ငန်းအစီအစဥ်ကောင်းတခုရေးဆွဲချမှတ်လုပ်ဆောင် ရန်မှာ လုံလောက်သော လူ့စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်တခုလိုအပ်ပြီး မှန်ကန်သောအရည်အချင်းများနှင့် ပြည့်စုံ မှသာ ကုမ္ပဏီ၏ ရည်မှန်းရာကို ပြီးမြောက်အောင်မြင်စေပြီး၊ လုပ်ငန်းဝတ္တရားများကို ရှင်လင်းစွာ သတ်မှတ် ထားကြရန်လိုအပ်ပါသည်။

ဝန်ထမ်းတဦးချင်းစီတိုင်းတွင်လည်း အလုပ်တာဝန်များမိမိလုပ်ငန်းတာဝန် လက်ရှိ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းအတွင်း မိမိရှိနေသည့် နေရာကို ရှင်းလင်းစွာ အသိပေးထား ရမည်ဖြစ်သည်။

၁။ ကောင်းမွန်ပွင့်လင်းသည့် ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိစေရန် အဖွဲ့အစည်းတည်ဆောက်မှုပုံစံကို ခွင့်ပြုပေးထားခြင်း
၂။ ရှင်းလင်းတိကျသည့် အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းစနစ်
၃။ ချဲ့ထွင်တာဝန်ခွဲဝေပေးမှုပုံစံ
၄။ ထိရောက်သောလုပ်ငန်းတာဝန်ပြီးမြောက်အောင်မြင်မှု
၅။ ကုမ္ပဏီလိုအပ်ချက်များနှင့် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မှု

စသောအချက်များပေါ်တွင် ဦးတည်စဥ်းစားပြီး အဖွဲ့အစည်းတည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာနည်းနာများကို ရှေးရှု့စဥ်းစားမျှော်မြင်ပြီး ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းစည်းမျဥ်းမှုဘောင်များကို ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်သင့်ပါသည်။